ChillAut2023-09-01T09:01:25+02:00

WIE WERKEN ER MEE?

ChillAut is oorspronkelijk een persoonlijk initiatief, een zogeheten Burgerkracht-initiatief, opgezet met subsidie van de gemeente Leerdam. Sinds 2018 is de stichting ChillAut Leerdam opgericht. Dit om ChillAut een wat steviger fundament te geven. Zo worden afspraken over beheer en bestuur overzichtelijker en transparanter. We stellen het bestuur van de stichting op deze pagina aan u voor. – lees hier verder …

WAT EN VOOR WIE IS CHILLAUT

ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme (oftewel ASS). Voor deze jongeren kunnen ‘gewone’ activiteiten wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak thuis achter hun eigen ‘schermen’ blijven hangen. Met dit jongerencafé bieden we een gezellige en veilige plek waar jongeren met ASS zich ook op sociaal gebied kunnen ontwikkelen. – lees hier verder …

OPZET VAN DE AVONDEN

Jongeren zijn 2 keer per maand op vrijdagavond vanaf 19.30 uur van harte welkom, eens in de maand in de Noorderberg te Leerdam, de andere keer te Gorinchem. De locatie in Gorinchem is aan de Grote Haarsekade 120 bij Centraal Punt..  De ruimten en de uitrusting zijn verschillend, maar de bedoeling en de organisatie zijn op beide locaties hetzelfde. Als je binnenkomt kun je gelijk een drankje krijgen. We schenken geen alcoholische dranken.  – lees hier verder …

Voorlichting/bijscholing met Herman Wieringa

Op donderdag 26 oktober vanaf 19.00 uur; locatie: Noorderberg te Leerdam.

Zoals u weet is de doelgroep van ChillAut: jongeren in het autisme spectrum. ChillAut ziet als haar taak om die jongeren zo veel  kansen mogelijk te bieden om zich te ontplooien. Dit lukt alleen als onze eigen vrijwilligers, maar ook die van andere verenigingen en clubs inzicht hebben in de uitdagingen van jongeren in het autismespectrum. Hoe zien ze de wereld? Welke obstakels zien ze om zich heen? Hoe stel je ze op hun gemak? Hoe weet je of dat lukt? Wat kun je wel of niet van ze verwachten? …

Op 26 oktober a.s. organiseert ChillAut een bijeenkomst waarin dit aan hand van een animatiefilm (Mind my Mind) inzichtelijk wordt gemaakt.

De bijeenkomst vindt plaats onder leiding van Herman Wieringa, onze autisme-deskundige. Na de korte animatiefilm gaan we in kleine groepen uiteen om in gesprek te gaan over wat we gezien en gehoord hebben, wat je in de praktijk tegenkomt en wat je ermee zou kunnen doen. Aan het eind van de avond vatten we plenair samen en is er de ruimte voor het beantwoorden van uw vragen.
Wij hopen te kunnen rekenen op de steun van ouders van deelnemers, die heel veel over het onderwerp weten.

Bent u als vrijwilliger betrokken bij jongerenactiviteiten, als ouder /verzorger of anderszins betrokken bij onze doelgroep? Dan bent U bent van harte welkom bij de ChillAut-bijeenkomst van 26/10/23. Meldt u zich a.u.b. aan via: contact@chillaut.eu ovv Mind my mind

Het ChillAut-Aspirantetraject

(Spelleiders-/begeleiderstraining)

De deelnemers aan ChillAut-bijeenkomsten zijn enthousiast over de spelavonden. Zij waarderen de goede, altijd respectvolle sfeer waarin zij zichzelf kunnen zijn in een vertrouwde omgeving. Sommige deelnemers krijgen op den duur de wens om een bijdrage te leveren door zelf spelleider/begeleider te worden.

Dit past goed in onze missie en zienswijze, zoals omschreven in Artikel 2 van de statuten van de stichting:

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. Een platform zijn voor mensen met een autisme spectrum stoornis en hun netwerk ondersteuning bieden met het oog op het verbeteren van de sociale integratie van mensen met een autisme spectrum stoornis en het voorkomen van hun sociale uitsluiting.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf dertien jaar met autisme spectrum stoornis en/of met problemen in sociale interactie;

– het organiseren van toerustingsactiviteiten voor de omgeving van mensen met een autisme spectrum stoornis.  / …

Bovengenoemde aspecten hebben het bestuur ertoe bewogen een z.g. ‘Aspirantentraject’ op te zetten voor de  jongeren die zich willen ontwikkelen. Dit traject moet het mogelijk maken voor sommige jongeren om op termijn tijdens ChillAut-bijeenkomsten, al dan niet zelfstandig, zelf de rol van spelleider en/of begeleider op zich te nemen.

De Aspiranten worden begeleid door een mentor, een hiertoe aangewezen professional.  Aan het begin van het traject tekenen ze een overeenkomst die zij uitvoerig met hun mentor hebben besproken. Daarbij wordt hun duidelijk gemaakt dat zij als Aspirant een voorbeeldfunctie hebben.

Het ChillAut-Aspirantentraject heeft als primair doel om die jongeren zelfvertrouwen te geven en perspectief te bieden. Zij zetten namelijk een grote stap door verantwoordelijkheden te nemen. Ook krijgen ze meer zelfkennis door de begeleiding en feedback. Het traject is individueel en duurt daarom niet even lang voor iedereen. Aan het einde wordt een certificaat uitgereikt waarin wordt benoemd wat de Aspirant heeft laten zien en welke functie hij/zij binnen ChillAut krijgt

Het ChillAut-Aspirantetraject is in 2022 als pilot gestart.

Achtergrond